Vakman voor een dag

Win een vakman voor een dag

Wat betekent dit nu precies?

 • De winnaar krijgt een vakman ter beschikking voor één dag (max. 8 uur).
 • De inhoud van de klus wordt vooraf met de winnaar doorgenomen en er wordt gekeken of deze in één dag gerealiseerd kan worden.
 • Indien de ‘klus’ langer dan één dag duurt, kan er voor worden gekozen om deze tegen betaling af te maken.
 • De vakman voert alleen de werkzaamheden uit.
 • De kosten voor de materialen zijn voor rekening van de winnaar.
 • Onder de ‘likers’ en ‘delers’ van de voucher wordt een winnaar geloot.

Algemene voorwaarden “Win een Vakman Voor een Dag:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een Vakman Voor een Dag”. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer, hierna te noemen “Deelnemer” zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.
 • Medewerkers van de KlaassenGroep en daaraan gelieerde ondernemingen (en hun directe familieleden) zijn uitgesloten van deelname. De KlaassenGroep behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de voorwaarden. De KlaassenGroep is niet aansprakelijk indien een Deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.
 • De KlaassenGroep kan te allen tijde bepaalde onderdelen van deze voorwaarden wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. De KlaassenGroep zal te allen tijde gerechtigd zijn de actie vroegtijdig te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens enig Deelnemer.
 • Prijswinnaars geven bij voorbaat hun toestemming om eventueel medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten, verbandhoudend met de actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Als dan zal de KlaassenGroep gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. De KlaassenGroep is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.
 • Ongeveer 2 weken na afloop van de actieperiode zal er uit alle deelnemers, op onafhankelijke wijze, één winnaar worden uitgeloot.