Disclaimer

1. De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien bovenstaand e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dit bericht te retourneren aan de verzender en het origineel (alsmede eventuele kopieën) te verwijderen en te vernietigen. Verspreiding hiervan is niet toegestaan.

2. De KlaassenGroep staat niet in voor de juistheid en volledigheid van dit e-mailbericht. Niet gegarandeerd kan worden dat dit bericht vrij is van virussen noch dat dit bij de geadresseerde is overgekomen zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

3. De KlaassenGroep bestaat uit besloten vennootschappen en natuurlijke personen. Opdrachten worden slechts aanvaard en uitgevoerd door de KlaassenGroep bij wie ook de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt. Hoofdelijke aansprakelijkheid van individuele besloten vennootschappen c.q. werknemers van de KlaassenGroep wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voor eventueel door de KlaassenGroep ingeschakelde hulppersonen is de KlaassenGroep slechts aansprakelijk voor zover die hulppersonen zelf daarvoor aangesproken kunnen worden en verhaal op hen mogelijk blijkt. Iedere aansprakelijkheid van de KlaassenGroep is voorts beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de KlaassenGroep wordt uitbetaald.